منوی برگه ها
منوی دسته ها

خدمات اجتماعی

پیشگیری اصلی ترین روش برای بهبود سلامت روانی جامعه است. به همین منظور فراهم آوردن خدمات روان شناختی برای همه مردم،  سازگار با ساخت فرهنگی –  اجتماعی ، همراه با افزایش آگاهی و مهارت های روان شناختی و نیز تنظیم و ارائه برنامه های مناسب برای آسیب دیدگان ازجمله مقو له هایی هستند که در این قسمت به ارائه و معرفی آنها می پردازیم.

آموزش مهارت هایی که باعث افزایش توا ناییهای روانی – اجتماعی افراد می شوند افرد را قادر می سازد تا به شکل موثری با مقتضیات و کشمکش های زندگی در مراحل مختلف آن روبرو شوند. این مسئله می تواند به میزان زیادی از آسیب های روانی- اجتماعی پیشگیری نماید. بیشترین اقشار هدف در این رابطه نوجوانان، زنان، خانواده و روابط والدین- فرزندان و مسئولین مدارس می باشند.

social_psychology