منوی برگه ها
منوی دسته ها

سوپرویژن فردی و گروهی

در حال حاضر سوپرویژن های فردی و گروهی (رویکرد تحلیلی Object Relation)  با هدف ارتقاء مهارت های روان درمانی به گروه های  روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران  ارائه می شود.