منوی برگه ها
منوی دسته ها

روان پزشکی

زمانی که سطح کارایی و تعاملات فرد به حدی دچار مشکل می شود که بدون کمک گرفتن از داروها و ایجاد تغییرات نسبتا سریع در فعالیت های فردی امکان درمان وجود ندارد، مداخله روان پزشکی لازم می شود. روان پزشکان از منظر پزشکی به روان نگاه می کنند از روان درمان دارویی هم به صورت مقطعی برای عبور از یک بحران خاص و موقت و هم به صورت بلند مدت و برای درمان بیماری های جدی تر می توان کمک گرفت.

2