منوی برگه ها
منوی دسته ها

گروه درمانی

گروه درمانی شکلی از درمانی روانی- اجتماعی است که در آن مجموعه کوچکی از افراد ضمن ملاقات هایی منظم برای صحبت، تعامل و مناقشه درباره مشکلاتشان به یکدیگر و با رهبر گروه که همان درمانگر است، دور هم گرد می آیند. گروه درمانی تلاش می کند به اعضای گروه فضای ایمن و راحتی ارائه کند که در آن افراد به مشکلات و مسایل هیجانی شان بپردازند. اعضای گروه درباره افکار و رفتارهایشان آگاهی هایی پیدا می کنند و به سایر اعضای گروه هم پیشنهادها و حمایت هایی را ارائه می دهند. علاوه بر این افرادی که در روابط بین فردی دچار مشکلاتی هستند هم می توانند از تعاملات اجتماعی که یکی از قسمت های مهم تجربه گروه درمانی است، بهره ایی ببرند.

مهم ترین مسئولیت درمانگر، رهبری گروه در مسیر اکتشاف خودشان می باشد. مزیت گروه درمانی نسبت به درمان فردی این است که افراد در گروه رفتارها و واکنش های طبیعی تر خود را دارند. علاوه براین اعضای گروه ضمن گروه درمانی احساس عمیق تری از هویت و پذیرش اجتماعی را از سایر اعضای گروه گرفته و تجربه می کنند.

grouptherapy